ஸ்ரீ குருபாதுகா ஸ்தோத்ரம்
குருபாதுகா ஸ்தோத்ரம்
ஸ்ரீ ஆதி சங்கரர் அருளியது

அனந்தஸம்ஸார ஸமுத்ரதார நௌகாயிதாப்யாம் குருபக்திதாப்யாம்
வைராக்யஸாம்ராஜ்யதபூஜனாப்யாம் நமோ நம: ஸ்ரீ குருபாதுகாப்யாம் ||

கவித்வவாராசிநிசாகராப்யாம் தௌர்பாக்யதாவாம் புதமாலிகாப்யாம்
தூரீக்ருதானம்ர விபத்ததிப்யாம் நமோ நம: ஸ்ரீ குருபாதுகாப்யாம் ||

நதா யயோ: ஸ்ரீபதிதாம் ஸமீயு: கதாசிதாப்யாசு தரித்ரவர்யா:
மூகாச்ச வாசஸ்பதிதாம் ஹி தாப்யாம் நமோ நம: ஸ்ரீ குருபாதுகாப்யாம் ||

நாலீகநீகாச பதாஹ்ருதாப்யாம் நானாவிமோஹாதி நிவாரிகாப்யாம்
நமஜ்ஜனாபீஷ்டததிப்ரதாப்யாம் நமோ நம: ஸ்ரீ குருபாதுகாப்யாம் ||

ந்ருபாலி மௌலிவ்ரஜரத்னகாந்தி ஸரித்விராஜத் ஜஷகன்யகாப்யாம்
ந்ருபத்வதாப்யாம் நதலோகபங்க்தே நமோ நம: ஸ்ரீ குருபாதுகாப்யாம் ||

பாப்பான்தகாரார்க பரம்பராப்யாம் தாபத்ரயாஹீந்த்ர ககேச்வராப்யாம்
ஜாட்யாப்தி ஸம்சோஷன வாடவாப்யாம் நமோ நம: ஸ்ரீ குருபாதுகாப்யாம் ||

சமாதிஷட்க ப்ரதவைபவாப்யாம் ஸமாதிதான வ்ரததீக்ஷிதாப்யாம்
ரமாதவாந்த்ரிஸ்திரபக்திதாப்யாம் நமோ நம: ஸ்ரீ குருபாதுகாப்யாம் |

ஸ்வார்சாபராணாம் அகிலேஷ்டதாப்யாம் ஸ்வாஹாஸஹாயாக்ஷதுறந்தராப்யாம்
ஸ்வான்தாச்சபாவப்ரதபூஜனாப்யாம் நமோ நம: ஸ்ரீ குருபாதுகாப்யாம் ||

காமாதிஸர்ப வ்ரஜகாருடாப்யாம் விவேகவைராக்ய நிதிப்ரதாப்யாம்
போதப்ரதாப்யாம் த்ருதமோக்ஷதாப்யாம் நமோ நம: ஸ்ரீ குருபாதுகாப்யாம் ||

Bhagavad Gita

Bhagavad Gita
If you don't find the sloka PDF attached and would like to have one, kindly email me (joyfulslokas at gmail dot com) your request.