Shivasya Pratah-Smaranam

By Sri Adi Shankaracharya

प्रातः स्मरामि भवभीतिहरं सुरेशं
गङ्गाधरं वृषभवाहनमंबिकेशम्   |
खट्वाङ्ग शूलवरदाभय हस्तमीशं
संसार रोग हरमौषधमद्वितीयम्  ॥
prAtah smarAmi bhava-bheeti-hararam suresham
gangAdharam vrushaba-vAhanam-ambikesham
khatvAnga-shoola-varadAbhaya hastameesham
samsAra-roga-haram-aushadham-adviteeyam

प्रातर्नमामि गिरिशं गिरिजार्धदेहं
सर्गस्थिति प्रलय कारणमद्वितीयम्  |
विश्र्वेश्र्वरं विजितविश्र्वमनोभिरामं
संसार रोग हरमौषधमद्वितीयम्  ॥
prAtarnamAmi girisham girijArdha-deham
sarga-sthiti pralaya kAraNam-adviteeyam
vishveshwaram vijita-vishwamanobhirAmam
samsAra-roga-haram-aushadham-adviteeyam

प्रातर्भजामि शिवमेकमनन्तमाद्यं
वेदान्तवेद्यमनघं पुरुषं महान्तम् |
नामादिभेदरहितं षडभावशून्यं
संसार रोग हरमौषधमद्वितीयम्  ॥
prAtarbhajAmi shivamekam-anantamAdyam
vedAnta-vedyam-anagham purusham mahAntam
nAmAdi-bheda-rahitam shaDabhAva-shoonyam
samsAra-roga-haram-aushadham-adviteeyam

Bhagavad Gita

Bhagavad Gita