சிவன் துதி


நமாமி சங்கர பவாமி சங்கர 
உமா மஹேச்வர தவ சரணம் (நமாமி )

ஹரஹர ஹரஹர ஹரஹர சம்போ 
அர்தனாரீச்வர தவ சரணம் (நமாமி )

சிவசிவ சிவசிவ சிவசிவ சம்பா 
ஸ்ரீசைலேச்வரா தவ சரணம் (நமாமி )

நந்திவாஹனா நாகபூஷணா 
சந்திர சேகரா ஜடாதரா 
சூலாதார ஜோதி ப்ரகாசா 
விபூதி ஸுந்தர விஸ்வேசா (நமாமி )

கால கால காம தஹனா 
காசி விஸ்வேசா தவ சரணம்

பம்பம் பம்பம் பமருக நாதா
டம்டம் டம்டம் டமருக நாதா
பம்பம் டம்டம் பமருக நாதா
டம்டம் பம்பம் டமருக நாதா

கிரிஜா ரமணா தவ சரணம்
ஹரே பசுபதே தவ சரணம் (நமாமி )

~ஓம் நம சிவாய~

Bhagavad Gita

Bhagavad Gita