Narayana Suktam

ॐ 

सहस्र शीर्षं देवं विश्र्वाक्षं विश्र्वशम्भुवम्
विश्र्वैव नारायणं देवं अक्षरं परमं पदं ||
sahasra sheerSham devam vishwAksham vishwashambhuvam
vishwaiva nArAyaNam devam aksharam paramam padam

विश्र्वत: परमान्नित्यं विश्र्वम् नारायणं हरिं 
विश्र्वम् एव इदं पुरुष: तद्विश्र्वम् उपजीवति ||
vishwatah paramAnnityam vishwam nArAyaNam harim
vishwam eva idam puruShah tadvishwam upajIvati


पतिं विश्र्वस्य आत्मा ईश्वरम् शाश्र्वतं शिवमुच्यतम्
नारायणं महाज्ञेयं विश्र्वात्मानम् परायणम् ||
patim vishwasya AtmA Ishwaram shAshwatam shivamuchyatam
nArAyaNam mahAyagyam vishwAtmAnam parAyaNam

नारायण परो ज्योतिरात्मा नारायण: पर:
नारायण परम् ब्रह्म तत्वं नारायण: पर:
नारायण परो ध्याता ध्यानं नारायण: पर: ||
nArAyaNa paro jyotirAtmA nArAyaNah parah
nArAyaNa param brahma tattvam nArAyaNah parah
nArAyaNa paro dhyAtA dhyAnam nArAyaNah parah

यच्च किञ्चित् जगत् सर्वं दृश्यते श्रूयतेऽपि वा
अन्तर्बहिश्र्च तत्सर्वं व्याप्य नारायण: स्थित:||
yaccha kinchit jagat sarvam drushyate shrooyate'pi vA
antarbahinscha tatsarvam vyApya nArAyaNah sthitah 

अनन्तं अव्ययं कविं समुद्रेन्तं विश्र्वशम्भुवम् 
पद्म कोश प्रतीकाशं हृदयं च अपि अधोमुखं ||
anantam avyayam kavim samudrentam vishwasambhuvam 
padma kosha pratIkAsham hrudayam cha api adhomukham

अधो निष्ठया वितस्त्यान्ते नाभ्यां उपरि तिष्ठति 
ज्वालामालाकुलं भाति विश्र्वस्यायतनम् महत्||
adho niShTayA vitastyAnte nAbhyAm upari tiShThati
jvAlAmAlAkulam bhAti vishwashyAyatanam mahat

सन्ततं शिलाभिस्तु लम्बत्या कोशसन्निभं 
तस्यान्ते सुषिरं सूक्ष्मं तस्मिन् सर्वं प्रतिष्ठितम्||
santatam shilAbhistu lambatyA koshasannibham
tasyAnte suShiram sUkshmam tasmin sarvam pratiShTitam

 तस्य मध्ये महानग्नि: विश्र्वार्चि: विश्र्वतो मुख:
सोऽग्रविभजंतिष्ठन् आहारं अजर: कवि:||
tasya madhye mahAnagnih vishwArchih vishwato mukhah
so'gravibhajantiShTha-annAhAram ajarah kavih

तिर्यगूर्ध्वमधश्शायी रश्मय: तस्य संतता
संतापयति स्वं देहमापादतलमास्तकः
तस्य मध्ये वह्निशिखा अणीयोर्ध्वा व्यवस्थिता:||
tirya-gUrdhvamadhasha shAyI rashamayah tasya santatA
santApayati svam dehamApAdatalamAstakah
tasya madhye vahnishikhA aNIryordhvA vyavasthitAh

नीलतोयदस्मध्यस्थस्द्विल्लेखेव भास्वरा 
नीवारशूकवत्तन्वी पीता भास्वत्यणूपमा ||
nIla toyadas madhyasthas-dvidyullekheva bhAsvarA
nIvArashUkavattanvI pItA bhAsvatyaNupamA

तस्या: शिखाया मध्ये परमात्मा व्यवस्थितः 
स ब्रह्म स शिव: स हरि: स इन्द्र: सोऽक्षरः परमः स्वराट्||
 tasyAh shikhAyA madhye paramAtmA vyavasthitah
sa brahma sa shivah sa harih indrah so'ksharah paramah svarAT

 ॠतं सत्यं परम् ब्रह्म पुरुषं कृष्ण पिङ्गलं
ऊर्ध्वरेतम् विरूपाक्षं विश्वरूपाय वै नमो नमः||
rrutam satyam param brahma puruSham kriShNa pingalam
Urdhwaretam virUpAksham vishwaroopAya vai namo namah

ॐ नारायणाय विद्महे 
वासुदेवाय धीमहि
तन्नो विष्णु: प्रचोदयात् ||
om nArAyaNAya vidmahe 
vAsudevAya dheemahi
tanno viShNuh prachodayAt 

Bhagavad Gita

Bhagavad Gita