Subrahmanya Ashtottaram


ॐ स्कन्दाय नमः
Om skandAya namah
ॐ गुहाय नमः
Om guhAya namah
ॐ षण्मुखाय नमः
Om shaNmukhAya namah
ॐ फालनेत्रसुताय नमः
Om phAlanetrasutAya namah
ॐ प्रभवे नमः
Om prabhave namah
ॐ पिङ्गलाय नामः
Om pingalAya namah
ॐ कृत्तिकासूनवे नमः
Om krittikAsoonave namah
ॐ शिखिवाहनाय नमः
Om shikhi-vAhanAya namah
ॐ द्विषड्भुजाय नमः
Om dvishadbhujAya namah
ॐ द्विषन्नेत्राय  नमः
Om dvishannetrAya namah
ॐ शक्तिधराय नमः
Om shakti-dharAya namah
ॐ पिशिताशप्रभंजनाय नमः
 Om pishitAsha-prabhanjanAya namah

ॐ तारकासुरसंहर्त्रे नमः
Om tArakAsura-samhartre namah
ॐ रक्षोबलविमर्दनाय नमः
Om rakshobala-vimardanAya namah
ॐ मत्ताय नमः
Om mattAya namah
ॐ प्रमत्ताय नमः
Om pramattAya namah
ॐ उन्मत्ताय नमः
Om unmattAya namah
ॐ सुरसैन्य सुरक्षकाय नमः
Om surasainya-surakshakAya namah
ॐ देवसेनापतये नमः
Om devasenApataye namah
ॐ प्रज्ञाय नमः
Om pragyAya namah
ॐ कृपालवे नमः
Om krupAlave namah
ॐ भक्तवत्सलाय नमः
Om bhaktavatsalAya namah

ॐ उमासुताय नमः
Om umA-sutAya namah
ॐ शक्तिधराय नमः
Om shaktidharAya namahॐ कुमाराय नमः
Om kumArAya namah
ॐ क्रौंचदारणाय नमः
Om krounchadAraNAya namah
ॐ सेनान्ये नमः
Om senAnye namah
ॐ अग्निजन्मने नमः
Om agnijanmane namah
ॐ विशाखाय नमः
Om vishAkhAya namah
ॐ शङ्करात्मजाय नमः
Om shankarAtmajAya namah
ॐ शिवस्वामिने नमः
Om shivaswAmine namah
ॐ गुण स्वामिने नमः
Om guNaswAmine namah
ॐ सर्वस्वामिने नमः
Om sarvaswAmine namah
ॐ सनातनाय नमः
Om sanAtanAya namah
ॐ अनन्तशक्तये नमः
Om anantashaktaye namah
ॐ अक्षोभ्याय नमः
Om akshobhyAya namah

  ॐ पार्वतीप्रियनन्दनाय नमः
  Om pArvati-priya-nandanAya namah
  ॐ गन्गासुताय नमः
  Om gangAsutAya namah
  ॐ शरोद्भूताय नमः
  Om sharod-bhootAya namah
  ॐ आहूताय नमः
  Om AhootAya namah
  ॐ पावकात्मजाय नमः
  Om pAvakAtmajAya namah
  ॐ जृम्भाय नमः
  Om jrumbhAya namah
  ॐ प्रजृम्भाय नमः
  Om prajrumbhAya namah
  ॐ उज्जृम्भाय नमः
  Om ujjrumbhAya namah
  ॐ कमलासन संस्तुताय नमः
  Om kamalAsana-samstutAya namah
  ॐ एकवर्णाय नमः
  Om ekavarNAya namah
  ॐ द्विवर्णाय नमः
  Om dvivarNAya namah
  ॐ त्रिवर्णाय नमः
  Om trivarNAya namah

   ॐ सुमनोहराय नमः
   Om sumanoharAya namah
   ॐ चतुर्वर्णाय नमः
   Om chaturvarNAya namah
   ॐ पञ्चवर्णाय नमः
   Om panchavarNAya namah
   ॐ प्रजापतये नमः
   Om prajApataye namah
   ॐ अहस्पतये नमः
   Om ahaspataye namah
   ॐ अग्निगर्भाय नमः
   Om agnirgarbhAya namah
   ॐ शमीगर्भाय नमः
   Om shamigarbhAya namah
   ॐ विश्र्वरेतसे नमः
   Om vishwaretase namah
   ॐ सुरारिघ्ने नमः
   Om surArighne namah
   ॐ हिरण्यवर्णाय नमः
   Om hiraNyavarNAya namah
   ॐ शुभकराय नमः
   Om shubhakarAya namah
   ॐ वसुमते नमः
   Om vasumate namah

    ॐ वटुवेषभृते  नमः
    Om vaTuveshabhrute namah
    ॐ भूषणे नमः
    Om bhooshaNe namah
    ॐ गभस्तये नमः
    Om gabhastaye namah
    ॐ गहनाय नमः
    Om gahanAya namah
    ॐ चन्द्रवर्णाय नमः
    Om chandravarNAya namah
    ॐ कलाधराय नमः
    Om kalAdharAya namah
    ॐ मायाधराय नमः
    Om mAyAdharAya namah
    ॐ महामायिने नमः
    Om mahAmAyine namah
    ॐ कैवल्याय नमः
    Om kaivalyAya namah
    ॐ शङ्करात्मजाय नमः
    Om shankarAtmajAya namah
    ॐ विश्र्वयोनये नमः
    Om vishwayonaye namah
    ॐ अमेयात्मने नमः
    Om ameyAtmane namah

     ॐ तेजोनिधये नमः
     Om tejonidhaye namah
     ॐ अनामयाय नमः
     Om anAmayAya namah
     ॐ परमेष्ठिने नमः
     Om parameshThine namah
     ॐ परब्रह्मणे नमः
     Om parabrahmaNe namah
     ॐ वेदगर्भाय नमः
     Om vedagarbhAya namah
     ॐ विराट्सुताय नमः
     Om virATsutAya namah
     ॐ पुलिन्दकन्याभर्त्रे नमः
     Om pulinda-kanyA-bhartre namah
     ॐ महासारस्वत व्रताय नमः
     Om mahAsAraswata-vratAya namah
     ॐ आश्रिताखिलदात्रे नमः
     Om AshritAkhila-dAtre namah
     ॐ चोरघ्नाय नमः
     Om choraghnAya namah
     ॐ रोगनाशनाय नमः
     Om roga-nAshanAya namah
     ॐ अनन्तमूर्तये नमः
     Om anantamoortaye namah

      ॐ आनन्दाय नमः
      Om AnandAya namah
      ॐ शिखण्डिकृतकेतनाय नमः
      Om shikhandi-kruta-ketanAya naamh
      ॐ डम्भाय  नमः
      Om DambhAya namah
      ॐ परमडम्भाय नमः
      Om paramaDambhAya namah
      ॐ महाडम्भाय नमः
      Om mahA-DambhAya namah
      ॐ वृषाकपये नमः
      Om vrushAkrupaye namah
      ॐ कारणोपात्तदेहाय नमः
      Om kAraNopAtta-dehAya namah
      ॐ कारणातीतविग्रहाय नमः
      Om kAraNA-teeta-vigrahAya namah
      ॐ अनीश्र्वराय नमः
      Om aneeshwarAya namah
      ॐ अमृताय नमः
      Om amrutAya namah
      ॐ प्राणाय नमः
      Om prANAya namah
      ॐ प्राणायामपरायणाय नमः
      Om prANAyAma-parAyaNAya namah

       ॐ लोकगुरवे नमः
       Om loka-gurave namah
       ॐ वीरघ्नाय नमः
       Om veeraghnAya namah
       ॐ रक्तश्यामगलाय नमः
       Om raktashyAmagalAya namah
       ॐ श्यामकन्धराय नमः
       Om shyAmakandharAya namah
       ॐ महते नमः
       Om mahate namah
       ॐ सुब्रह्मण्याय नमः
       Om subrahmaNyAya namah
       ॐ गुहप्रीताय नमः
       Om guhapreetAya namah
       ॐ ब्रह्मण्याय नमः
       Om brahmaNyAya namah
       ॐ ब्राह्मण प्रियाय नमः
       Om brAhmaNa-priyAya namah
       ॐ वेदवेद्याय नमः
       Om veda-vedyAya namah
       ॐ अक्षयफलप्रदाय नमः
       Om akshaya-phala-pradAya namah
       ॐ वल्ली देवसेनासमेत श्री सुब्रह्मण्य स्वामिने नमः
       Om valli-devasenAsameta-shrii-subrahmaNyaswAmine namah

       इति श्री सुब्रह्मण्य अष्टोत्तरशतनामावलि संपूर्णम्
       iti shrI subrahmanya ashtottarashata nAmAvali sampoorNam

        Bhagavad Gita

        Bhagavad Gita