Subrahmanya Stotram


By Adi Shankaracharya

Meaning

Tamil Version

Download PDF

नीलकण्ठ-वाहनं द्विषद्भुजं किरीटिनं
लोलरत्न-कुण्डल-प्रभाभिराम-षण्मुखम् |
शूल-शक्ति-दण्ड-कुक्कुटाक्षमालिका-धरं
बालमीश्र्वरं कुमारशैल-वासिनं भजे ॥
neelakaNTha-vAhanam dvishadbhujam kireeTinam
lolaratna-kuNDala-prabhAbhirAma-shaNmukham |
shoola-shakti-danDa-kukkuTAkshamAlika-dharam
bAlameeshwaram kumArashaila-vAsinam bhaje ||

वल्ली-देवयानिका-समुल्लसन्तमीश्र्वरम्
मल्लिकादि-दिव्यपुष्प-मालिका-विराजितम् |
झल्लरी-निनाद-शङ्ख-वादनप्रियं सदा
पल्लवारुणं कुमारशैल-वासिनं भजे ||
valli-devayAnikA-samullasantameeshwaram
mallikAdi-divyapushpa-mAlikA-virAjitam |
jhallari-ninAda-shankha-vAdanapriyam sadA
pallavAruNam kumArashaila-vAsinam bhaje

षडाननं कुंकुम-रक्तवर्णं महामतिं दिव्य-मयूर-वाहनम्
रुद्रस्य-सूनं सुर-सैन्य-नाथं गुहं सदा शरणमहं भजे ॥
shaDAnanam kumkuma-raktavarNam mahAmatim divya-mayoora-vAhanam
rudrasya-soonam sura-sainya-nAtham guham sadaa sharaNam aham bhaje

मयूराधि रूढं महावाक्य गूढं
मनोहारी देहं महाचित्त गेहम् |
महीदेवदेवं महावेद भावम्
महादेव बालं भजे लोकपालम् ||
mayUrAdhi rUDham mahAvAkya gUDham
manohAri deham mahAchitta geham
mahI devadevam mahA veda bhAvam
mahAdeva bAlam bhaje lokapAlam

Bhagavad Gita

Bhagavad Gita