Vinayaka/Ganesha Ashtottaram


ॐ अकल्मषाय नमः
Om akalmashAya namah
ॐ अग्निगर्भच्चिदे नमः
Om agnigarbhacchide namah
ॐ अग्रण्ये नमः
Om agraNye namah
ॐ अजाय नमः
om ajAya namah
ॐ अद्भुतमूर्तिमते नमः
om adbhutamoortimate namah
ॐ अध्यक्षाय नमः
Om adhyakshAya namah
ॐ अनेकाचिताय नमः
Om anekAchitAya namah
ॐ अव्यक्तमूर्तये नमः
Om avyaktamoortaye namah
ॐ अव्ययाय नमः
Om avyayAya namah
ॐ अव्ययाय नमः
Om avyayAya namah
ॐ आश्रिताय नमः
Om AshritAya namah
ॐ इन्द्रश्रीप्रदाय नमः
Om indrashrIpradAya namah

ॐ इक्षुचापधृते नमः
Om ikshu-chApadhrute namah
ॐ उत्पलकराय नमः
Om utpalakarAya namah
ॐ एकदन्ताय नमः
Om ekadantAya namah
ॐ कलिकल्मषनाशनाय नमः
Om kali-kalmasha-nAshanAya namah
ॐ कान्ताय नमः
Om kAntAya namah
ॐ कामिने नमः
Om kAmine namah
ॐ कालाय नमः
Om kAlAya namah
ॐ कुलाद्रिभेत्त्रे नमः
Om kulAdribhettre namah
ॐ कृतिने नमः
Om krutine namah
ॐ कैवल्यशुखदाय नमः
Om kaivalya-shukha-dAya namah
ॐ गजाननाय नमः
Om gajAnanAya namah
ॐ गणेश्र्वराय नमः
Om gaNeshwarAya namahॐ गतिने नमः
Om gatine namah
ॐ गुणातीताय नमः
Om guNAteetAya namah
ॐ गौरीपुत्राय नमः
Om gouriputrAya namah
ॐ ग्रहपतये नमः
Om grahapataye namah
ॐ चक्रिणे नमः
Om chakriNe namah
ॐ चण्डाय नमः
Om chaNdAya namah
ॐ चतुराय नमः
Om chaturAya namah
ॐ चतुर्बाहवे नमः
Om chaturbAhave namah
ॐ चतुर्मूर्तिने नमः
Om chaturmoortine namah
ॐ चन्द्रचूडामण्ये नमः
Om chandra-choodAmaNye namah
ॐ जटिलाय नमः
Om jatilAya namah
ॐ तुष्टाय नमः
Om tushTAya namah

ॐ दयायुताय नमः
Om dayAyutAya namah
ॐ दक्षाय नमः
Om dakshAya namah
ॐ दान्ताय नमः
Om dAntAya namah
ॐ दूर्वाबिल्वप्रियाय नमः
Om doorvA-bilva-priyAya namah
ॐ देवाय नमः
Om devAya namah
ॐ द्विजप्रियाय नमः
Om dvijapriyAya namah
ॐ द्वैमात्रेयाय नमः
Om dvaimAtreyAya namah
ॐ धीराय नमः
Om dheerAya namah
ॐ नागराजयज्ञोपवीतवते नमः
Om nAgarAja-yajno-paveetavate namah
ॐ निरञ्जनाय नमः
Om niranjanAya namah
ॐ परस्मै नमः
Om parasmai namah

ॐ पापहारिणे नमः
Om pApahAriNe namah
ॐ पाशांकुशधराय नमः
Om pAshAnkusha-dharAya namah
ॐ पूताय नमः
Om pootAya namah
ॐ प्रमत्तादैत्यभयताय नमः
Om pramattA-daitya-bhayatAya namah
ॐ प्रसन्नात्मने नमः
Om prasannAtmane namah
ॐ बीजापूरफलासक्ताय नमः
Om beejApoora-phalAsaktAya namah
ॐ बुद्धिप्रियाय नमः
Om buddhipriyAya namah
ॐ ब्रह्मचारीणे नमः
Om brahmachAriNe namah
ॐ ब्रह्मद्वेषविवर्जिताय नमः
Om brahmadvesha-vivarjitAya namah
ॐ ब्रह्मविदुत्तमाय नमः
Om brahmaviduttamAya namah
ॐ भक्तवञ्छितदायकाय नमः
Om bhaktA-vAnchita-dAyakAya namah
ॐ भक्तविघ्नविनाशनाय नमः
Om bhakta-vighna-vinAshanAya namah
ॐ भक्तिप्रियाय नमः
Om bhakti-priyAya namah

ॐ मायिने नमः
Om mAyine namah
ॐ मुनिस्तुत्याय नमः
Om munistutyAya namah
ॐ मूषिकवाहनाय नमः
Om mooshika-vAhanAya namah
ॐ रमार्चिताय नमः
Om ramArchitAya namah
ॐ लम्बोदराय नमः
Om lambodarAya namah
ॐ वरदाय नमः
Om varadAya namah
ॐ वागीशाय नमः
Om vAgeeshAya namah
ॐ वाणीप्रदाय नमः
Om vANipradAya namah
ॐ विघ्नराजाय नमः
Om vighnarAjAya namah

ॐ विधये नमः
Om vidhaye namah
ॐ विनायकाय नमः
Om vinAyakAya namah
ॐ विभुदेश्र्वराय नमः
Om vibhudeshwarAya namah
ॐ वीतभयाय नमः
Om veetabhayAya namah
ॐ शक्तिसम्युताय नमः
Om shaktisamyutAya namah
ॐ शान्ताय नमः
Om shAntAya namah
ॐ शाश्र्वताय नमः
Om shashwatAya namah
ॐ शिवाय नमः
Om shivAya namah
ॐ शुद्धाय नमः
Om shuddhAya namah
ॐ शूर्पकर्णाय नमः
Om shoorpa-karnAya namah
ॐ शैलेन्द्रतनुजोत्सङ्गकेलनोत्सुकमानसाय नमः
Om shailendra-tanujot-sanga-kelanot-sukamAnasAya namah
ॐ श्री कण्ठाय नमः
Om shrii kaNThAya namah

ॐ श्रीकराय नमः
Om shriikarAya namah
ॐ श्रीदाय नमः
Om shriidAya namah
ॐ श्रीपतये नमः
Om shriipataye namah
ॐ सच्चिदानन्दविग्रहाय नमः
Om sacchidAnanda-vigrahAya namah
ॐ समस्तजगदाधाराय नमः
Om samasta-jagadAdhArAya namah
ॐ समाहिताय नमः
Om samAhitAya namah
ॐ सर्वतनयाय नमः
Om sarvatanyAya namah
ॐ सर्वरीप्रियाय नमः
Om sarvariipriyAya namah
ॐ सर्वसिद्धिप्रदाय नमः
Om sarvasiddhi-pradAya namah
ॐ सर्वसिद्धिप्रदायकाय नमः
Om sarvasiddhi-pradAyakAya namah
ॐ सर्वात्मकाय नमः
Om sarvAtmakAya namah

ॐ सामघोषप्रियाय नमः
Om sAma-ghosha-priyAya namah
ॐ सिद्धार्चितपदाम्बुजाय नमः
Om siddhArchita-padAmbujAya namah
ॐ सिद्धिदायकाय नमः
Om siddhi-dAyakAya namah
ॐ सृष्टिकर्त्रे नमः
Om srishti-kartre namah
ॐ सोमसूर्याग्निलोचनाय नमः
Om somasooryagni-lochanAya namah
ॐ सौम्याय नमः
Om sowmyAya namah
ॐ स्कन्दाग्रजाय नमः
Om skandAgrajAya namah
ॐ स्तुतिहर्षिताय नमः
Om stuti-harshitAya namah

ॐ स्थूलकण्ठाय नमः
Om sthoola-kaNThAya namah
ॐ स्थूलतुण्डाय नमः
Om sthoola-tunDAya namah
ॐ स्वयंकर्त्रे नमः
Om svayamkartre namah
ॐ स्वयंसिद्धाय नमः
Om svayamsiddhAya namah
ॐ स्वलावाण्यसुतासारजितमन्मथविग्रहाय नमः
Om svalAvaNya-sutAsAra-jitamanmatha-vigrahAya namah
ॐ हरये नमः
Om haraye namah
ॐ ह्रुष्ठाय नमः
Om hrushThAya namah
ॐ ज्ञानिने नमः
Om jnAnine namah

इति श्री गणेश अष्टोत्तरशतनामावलि संपूर्णम्
iti shrI ganesha ashtottarashata nAmAvali sampoorNam 

Bhagavad Gita

Bhagavad Gita