Saraswati Dwadashanama Stotram


Meaning

Tamil Version

|| अथ सरस्वती द्वादशनाम स्तोत्रम् ||

सरस्वती त्वियं दृष्ट्वा वीणा पुस्तक धारिणी
हंसवाह समायुक्ता विद्या दानकरी मम
saraswatI tviyam drushtvA veeNA pustaka dhAriNI
hamsavAha samAyuktA vidyA dAnakarI mama

प्रथमं भारती नाम द्वितीयं च सरस्वती
तृतीयं शारदा देवी चतुर्थं हंसवाहिनी
prathamam bhAratI nAma dviteeyam cha saraswatI
truteeyam shAradA devI chaturtham hamsavAhinI

पञ्चमं जगतीज्ञाता षष्ठं वागीश्र्वरी तथा
कौमारी सप्तमं प्रोक्ता अष्टमं ब्रह्मचारिणी
panchamam jagatIgyAtA ShaShTam vAgeeshwarI tathA
kaumAri saptamam proktA ashTamam brahmachAriNI

नवमं बुद्धिदात्री च दशमं वरदायिनी
एकादशं क्षुद्रघण्टा द्वादशं भुवनेश्र्वरी
navamam buddhidhAtrI cha dashamam varadAyinI
ekadasham kshudraghaNTA dwadasham bhuvaneshwarI

ब्राह्म्या: द्वादाश नामानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः
सर्व सिद्धिकरी तस्य प्रसन्ना परमेश्र्वरी
brAhmyAh dvAdasha nAmAni trisandhyam yah paThennarah
sarva siddhikari tasya prasannA parameshwarI

|| इति सरस्वती द्वादशनाम स्तोत्रम् संपूर्णम् ||

~ ॐ ~

Bhagavad Gita

Bhagavad Gita