TotakashtakamTamil Version

तोटकाष्टकम्
toTakAshTakam

Composed by TotakAchArya, a disciple of Sri Adi ShankarAchArya

Stotram Meaning

विदिताखिलशास्त्रसुधाजलधे महितोपनिषत् कथितार्थनिधे |
हृदये कलये विमलं चरणं भव शङ्कर देशिक मे शरणम् ||
viditAkhilashAstrasudhAjaladhe mahitopaniShat kathitArthanidhe
hrudaye kalaye vimalam charaNam bhava shankara deshika me sharaNam 1

करुणावरुणालय पालय मां भवसागरदुःखविदूनहृदम् |
रचयाखिलदर्शनतत्त्वविदं भव शङ्कर देशिक मे शरणम् ||
karuNAvaruNAlaya pAlaya mAm bhavasAgaradukhavidUnahrudam
rachayAkhiladarshanatattvavidam bhava shankara deshika me sharaNam 2

भवता जनता सुहिता भविता निजबोधविचारण चारुमते |
कलयेश्र्वरजीवविवेकविदं भव शङ्कर देशिक मे शरणम् ||
bhavatA janatA suhitA bhavitA nijabodhavichAraNa chArumate
kalayeshwarajIvavivekavidam bhava shankara deshika me sharaNam 3

भव एव भवानिति मे नितरां समजायत चेतसि कौतुकिता |
मम वारय मोहमहाजलधिं भव शङ्कर देशिक मे शरणम् ||
bhava eva bhavAniti me nitarAm samajAyata chetasi kautukitA
mama vAraya mohamahAjaladhim bhava shankara deshika me sharaNam 4

सुकृतेऽधिकृते बहुधा भवतो भविता समदर्शनलालसता |
अतिदीनमिमं परिपालय मां भव शङ्कर देशिक मे शरणम् ||
sukrute'dhikrute bahudhaa bhavato bhavitA samadarshanalAlasata
atidInamimam paripAlaya mAm bhava shankara deshika me sharaNam 5

जगतीमवितुं कलिताकृतयो विचरन्ति महामहसश्छलतः |
अहिमांशुरिवात्र विभासि गुरो भव शङ्कर देशिक मे शरणम् ||
jagatImavitum kalitAkrutayo vicharanti mahAmahasashcchalatah
ahimAmshurivAtra vibhAsi guro bhava shankara deshika me sharaNam 6

गुरुपुन्गव पुन्गवकेतन ते समतामयतां नहि कोऽपि सुधीः |
शरणागतवत्सल तत्त्वनिधे भव शङ्कर देशिक मे शरणम् ||
gurupungava pungavaketana te samatAmayatAm nahi ko'pi sudhIh
sharaNAgatavatsala tattvanidhe bhava shankara deshika me sharaNam 7

विदिता न मया विशदैककला न च किञ्चन काञ्चनमस्ति गुरो |
द्रुतमेव विधेहि कृपां सहजां भव शङ्कर देशिक मे शरणम् ||
viditA na mayA vishadaikakalA na cha kinchana kAnchanamasti guro
drutameva vidhehi krupAm sahajAm bhava shankara deshika me sharaNam 8

Bhagavad Gita

Bhagavad Gita