Sri Krishna Dwadashanama Stotram


श्री कृष्ण उवाच - 
shrIKrishNa uvAcha - 

किं ते नामसहस्रेण विज्ञातेन तवार्जुन
तानि नामानि विज्ञाय नरः पापैः प्रमुच्यते ||
kim tu nAmasahasreNa vijnAtena tavArjuna
tAni nAmAni vijnyAya narah pApaih pramuchyate

प्रथमं तु हरिं विद्यात् द्वितीयं केशवं तथा
तृतीयं पद्मनाभं च चतुर्थं वामनं स्मरेत् ||
prathamam harim vidyAt dvitIyam keshavam tathA
trutIyam padmanAbham cha chaturtham vAmanam smaret

पञ्चमं वेदगर्भं तु षष्ठं च मधुसूदनम्
सप्तमं वासुदेवं च वराहं चाऽष्टमं तथा
panchamam vedagarbham tu ShaShTham cha madhusUdanam
saptamam vAsudevam cha varAham chA'ShTamam tathA

नवमं पुण्डरीकाक्षं दशमं तु जनार्दनम्
कृष्णमेकादशं विद्यात् द्वादशम् श्रीधरं तथा ||
navamam puNDarIkAksham dashamam tu janArdanam
kriShNamekAdasham vidyAt dvAdasham shrIdharam tathA

एतद्द्वादशनामानि विष्णुप्रोक्तान्यनेकशः
सायंप्रातः पठेन्नित्यं तस्य पुण्यफलं श्रुणु ||
etaddwAdashanAmAni viShNuproktAnyanekashah
sAyamprAtah paThennityam tasya puNyaphalam shruNu

चन्द्रायणसहस्राणि कन्यादानशतानि च
अश्वमेधसहस्राणि फलं प्राप्नोत्यसंशयः ||
chandrAyaNasahasrANi kanyAdAnashatAni cha
ashwamedhasahasrANi phalam prApnotyasamshayah

अमायां पौर्णमास्यां च द्वादश्यां तु विशेषतः
प्रातः काले पठेन्नित्यं सर्वपापैः प्रमुच्यते ||
amAyAm pourNamAsyAm cha dwAdashyAm tu visheShatah
prAtah kAle paThennityam sarvapApaih pramuchyate

|| इति श्रीकृष्णद्वादशनामस्तोत्रम् संपूर्णम् ||
iti shrIkrishNadwAdashastotram sampUrNam

Bhagavad Gita

Bhagavad Gita