Durga Suktam


(From MahaNarayana Upanishad)ॐ जातवेदसे सुनवाम सोम मरातीयतो निदहाति वेदः
स नः पर्षदति दुर्गाणि विश्र्वा नावेव सिन्धुं दुरिताऽत्यग्निः ||
Om jAtavedase sunavAma soma marAtIyato nidahAti vedah
sa nah parShadati durgANi vishwA nAveva sindhum duritAtyagnih

तामग्निवर्णां तपसा ज्वलन्तीम् वैरोचनीं कर्मफलेषु जुष्टाम्
दुर्गां देवीं शरणमहं प्रपद्ये सुतरसि तरसे नमः ||
tAmagnivarNAm tapasA jvalantIm vairochanIm karmaphaleShu juShTAm
durgAm devIm sharaNamaham prapadye sutarasi tarase namah

अग्ने त्वं पारया नव्यो अस्मान्थ्स्वस्तिभिरति दुर्गाणि विश्र्वा
पूश्र्च पृथ्वी बहुला न ऊर्वी भवा तोकाय तनयाय शंयोः ||
agne tvam pArayA navyo asmAnthsvastibhirati durgANi vishwA
pUshcha pruthvI bahulA na UrvI bhavA tokAya tanayAya shamyoh
Download Entire Sloka

Bhagavad Gita

Bhagavad Gita