Meenakshi Ashtottara Namavali|| श्री मीनाक्षी अष्टोत्तरशतनामावली ||

Please chant with "OM" in the beginning and "Namah" in the end.

ॐ मातङ्ग्यै नमः
Om mAtangyai namah
विजयायै
vijayAyai
श्यामायायै
shyAmAyAyai
सचिवेश्यै
sachiveshyAi
शुकप्रियायै
shukapriyAyai
नीपप्रियायै
nIpapriyAyai
कदंबेष्यै
kadambeShyai
मदकूर्णितलोचनायै
madakUrNitalochanAyai
भक्तानुरक्तायै
bhaktAnuraktAyai
मन्त्राश्यै
mantrAshyai
पुश्पिन्यै
pushpinyai
मन्त्रिण्यै
mantriNyai
शिवायै
shivAyai
कलवत्यै
kalavatyai
रक्तवस्त्रायै
raktavastrAyai
अभिरामायै
abhirAmAyai
सुमध्यमायै
sumadhyamAyai

त्रिकोणमध्य निलयायै
trikoNamattha nilayAyai
चारुचन्द्रावदंसिन्यै
chAruchandrAvadamsinyai
रहः पूज्यायै
raha pUjyAyai
रहः केल्यै
raha kelyai
योनिरूपायै
yonirUpAyai
महेश्वर्यै
maheshwaryai
भगप्रियायै
bhagapriyAyai
भगाराध्यायै
bhagArAdhyAyai
सुभगायै
subhagAyai
भगमालिन्यै
bhagamAlinyai
चतुर्बहवे
chaturbahave
सुवेण्यै
suveNyai
चारुहासिन्यै
chAruhAsinyai
मधुप्रियायै
madhupriyAyai
श्रीजनन्यै
shrIjananyai
शर्वाण्यै
sharvaNyai
शिवात्मिकायै
shivAtmikAyai

राज्यलक्ष्मि प्रदायै
rAjyalakshmi pradAyai
नित्यायै
nityAyai
नीपोध्यान निवासिन्यै
nIpodhyAna nivAsinyai
वीणावात्यै
veeNAvAthyai
कम्बुकण्ठ्यै
kambukaNThyai
कामेश्यै
kAmeshyai
यज्ञरूपिण्यै
yajnarUpiNyai
संगीत रसिकायै
sangIta rasikAyai
नादप्रियायै
nAdapriyAyai
नीलोत्पलध्युत्यै
nIlotpaladhyutyai
मातङ्गतनयायै
mAtangatanayAyai
लक्ष्म्यै
lakshmyai
व्यापिन्यै
vyApinyai
सर्वज्ञन्यै
sarvagyai
दिव्यचन्दन दिग्धाङ्गै
divyachandana digdhAngai
यावकरर्द्रपदंबुजायै
yAvakaradrapadambujAyai
कस्तूरितिलकायै
kastUritilakAyai
सुभ्रुवे
subhruve
बिम्बोष्ठ्यै
bimboShThyai

मदालसायै
madAlasAyai
विद्याराक्ञै
vidyArAgyai
भगवत्यै
bhagavatyai
सुधापनानुमोदिन्यै
sudhApanAnumodinyai
शङ्खताटङ्गिन्यै
shankhatATingyai
गुह्यायै
guhyAyai
योषित्पुरुषमोहिन्यै
yoShitpuruShamohinyai
किङ्करीभूतगीर्वाण्यै
kinkarIbhUtagIrvANyai
कौलिन्यै
kaulinyai
अक्षररूपिण्यै
akshararUpiNyai
विधुत्कपोलफलकायै
vidhutkapolaphalakAyai
मुक्तारत्न विभूषितायै
muktAratna vibhUShitAyai
सुनासायै
sunAsAyai
तनुमध्यायै
tanumadhyAyai
श्रीविद्यायै
shrIvidyAyai
सुधासागरवासिन्यै
sudhAsAgaravAsinyai
भुवनेश्र्वर्यै
bhuvaneshwaryai
प्रथुस्तन्यै
prathustanyai
ब्रह्मविद्यायै
brahmavidyAyai

सुधासागरवासिन्यै
sudhAsAgaravAsinyai
अनवध्याङ्ग्यै
anavadhyAngyai
यन्त्रिण्यै
yantriNyai
रतिलोलुपायै
ratilolupAyai
त्रिलोक्यसुन्दर्यै
trilokyasundaryai
रम्यायै
ramyAyai
कीरधारिण्यै
kIradhAriNyai
आत्मैकसुमुकिभुत जगदह्लादकारिण्यै
 Atmaikasumukibhuta jagadahlAdakAriNyai
कल्पातीतायै
kalpAtItAyai
कुण्डलिन्यै
kuNDalinyai
कलाधरायै
kalAdharAyai
मनस्विन्यै
manasvinyai
अचिन्त्या नन्दविभवायै
achintyA nandavibhAyai
रत्नसिम्हासनेश्र्वर्यै
ratnasimhAsaneshwaryai
पद्मासनायै
padmAsanAyai
कामकलायै
kAmakalAyai
स्वयंभूकुसुमप्रियायै
svambhUkusumapriyAyai
कल्याण्यै
kalyANyai
नित्यपुष्पायै
nityapuShpAyai

शांभव्यै
shAmbhavyai
सर्वविद्याप्रदायै
sarvavidyApradAyai
वाच्यायै
vAchyAyai
गुह्योपनिषदुत्तमायै
guhyopaniShaduttamAyai
नृपवश्यकर्यै
nrupavashyakaryai
भोक्त्र्यै
bhoktryai
जगत्प्रत्यक्ष साक्षिण्यै
jagatpratyaksha sAkshiNyai
ब्रह्मविष्णुवीशजनन्यै
brahmaviShNuvIshajananyai
सर्व सौभाग्यदायिन्यै
sarva saubhAgyadAyinyai
गुह्यातिगुह्यगोप्त्र्यै
guhyAtiguhyagoptryai
नित्यक्लिन्नयै
nityaklinnayai
अमितोद्भवायै
amitodbhavAyai
कैवल्यदात्र्यै
kaivalyadAtryai
वशिन्यै
vashinyai
सर्व संपत्प्रदायिन्यै
sarva sampatpradAyinyai
ब्रह्मविद्यायै
brahmavidyAyai
श्यामलांबिकायै
shyAmalAmbikAyai

भवस्यदेवस्यपत्न्यै
bhavasyadevasyapatnyai
सर्वस्यदेवस्यपत्न्यै
sarvasyadevasyapatnyai
ईशानस्यदेवस्य पत्न्यै
IshAnasyadevasyapatnyai
पशुपतेर्देवस्य पत्न्यै
pashupaterdevasyapatnyai
उग्रस्यदेवस्य पत्न्यै
ugrasyadevasyapatnyai
रुद्रस्यदेवस्य पत्न्यै
rudrasyadevasyapatnyai
भीमस्यदेवस्य पत्न्यै
bhImasyadevasyapatnyai
महतोदेवस्य पत्न्यै
mahatodevasyapatnyai
श्री ललितामहात्रिपुरसुन्दरी स्वरूपश्री मीनाक्षीपरमेश्वरि परदेवतांबिकायै
shrI lalitAmahAtripurasundari swarUpa shrI mInAkshIparameshwari paradevatAmbikAyai

|| इति श्री मीनाक्षी अष्टोत्तरशतनामावली संपूर्णम् ||
iti shrI mInAkshi ashTottarashatanAmAvalI sampUrNam

Bhagavad Gita

Bhagavad Gita