சங்கட நாசன கணபதி ஸ்தோத்ரம்


ப்ரணம்ய சிரசா தேவம் கௌரி புத்ரம் விநாயகம்
பக்தாவாசம் ஸ்மரேநித்யம் ஆயு: காமார்த்த சித்தயே

ப்ரதமம் வக்ரதுண்டம் ச ஏகதந்தம் த்விதீயகம்
த்ருதீயம் கிருஷ்ண பிங்காக்ஷம் கஜவக்த்ரம் சதுர்தகம்

லம்போதரம் பஞ்சமம் ச ஷஷ்டம் விகடமேவ ச
சப்தமம் விக்னராஜம் ச தூம்ரவர்ணம் ததாஷ்டகம்

நவமம் பாலச்சந்தரம் ச தசமம் து விநாயகம்
ஏகாதசம் கணபதிம் த்வாதசம் து கஜானனம்

த்வாதசைதானி நாமானி த்ரிசந்த்யம் ய: படே நர:
ந ச விக்னபயம் தஸ்ய சர்வ சித்திகரம் பிரபோ

வித்யார்த்தீ லபதே வித்யாம் தனார்த்தீ லபதே தனம்
புத்ரார்த்தீ லபதே புத்ரான் மோக்ஷார்த்தீ லபதே கதிம்

ஜபேத்கணபதிஸ்தோத்ரம் ஷட்பிர்மாஸை: பலம் லபேத்
ஸம்வத்ஸரேண ஸித்திம் ச லபதே நாத்ர ஸம்சய:

அஷ்டேப்யோ ப்ராஹ்மணேப்யச்ச லிகித்வா ய: ஸமர்பயேத்
தஸ்ய வித்யா பவேத்ஸர்வா கணேசஸ்ய ப்ரஸாதத:

|| இதி நாரத புராணே சங்கடநாசன கணேசஸ்தோத்ரம் ஸம்பூர்ணம் ||

1 comment:

Hari Aum! Thank you so much for taking your time to leave a message.You can also email me at JOYFULSLOKAS at GMAIL dot COM.

Bhagavad Gita

Bhagavad Gita
If you don't find the sloka PDF attached and would like to have one, kindly email me (joyfulslokas at gmail dot com) your request.