சூர்ய அஷ்டகம்
ஆதிதேவம் நமஸ்துப்யம் ப்ரசீத மம பாஸ்கர 
திவாகர நமஸ்துப்யம் ப்ரபாகர நமோஸ்துதே (1)

சப்தாஸ்வரதமாரூடம் ப்ரசண்டம் கச்யபாத்மாஜம் 
ஸ்வேத பத்மதரம் தேவம் தம் சூர்யம் ப்ரணமாம்யஹம் (2)

லோஹிதம் ரதமாரூடம் சர்வலோகபிதாமஹம் 
மஹாபாபஹரம் தேவம் தம் சூர்யம் ப்ரணமாம்யஹம் (3)

த்ரைகுண்யம் ச மஹாசூரம் ப்ரம்மாவிஷ்ணு மஹேச்வரம்
மஹாபாபஹரம் தேவம் தம் சூர்யம் ப்ரணமாம்யஹம் (4)

ப்ரம்மிதம் தேஜ: புஞ்சம் ச வாயுமாகாசமேவ ச
ப்ரபும் ச சர்வலோகானாம் தம் சூர்யம் ப்ரணமாம்யஹம் (5)

பந்தூகபுஷ்ப சங்காசம் ஹார குண்டல பூஷிதம் 
ஏக சக்ரதரம் தேவம் தம் சூர்யம் ப்ரணமாம்யஹம் (6)

தம் சூர்யம் ஜகத் கர்தாரம் மஹா தேஜ: ப்ரதீபனம்
மஹாபாப ஹரம் தேவம் தம் சூர்யம் ப்ரணமாம்யஹம் (7)

 தம் சூர்யம் ஜகதாம் நாதம் ஞான விஞான மோக்ஷதம்
 மஹாபாப ஹரம்தேவம் தம் சூர்யம் ப்ரணமாம்யஹம் (8)

No comments:

Post a Comment

Hari Aum! Thank you so much for taking your time to leave a message.You can also email me at JOYFULSLOKAS at GMAIL dot COM.

Bhagavad Gita

Bhagavad Gita
If you don't find the sloka PDF attached and would like to have one, kindly email me (joyfulslokas at gmail dot com) your request.