சிவோபாஸன மந்த்ரம்From MahaNarayana Upanishad

சிவோபாஸன மந்த்ரம்
நிதனபதயே நம:| நிதனபதாந்திகாய நம:| ஊர்த்வாய நம:| ஊர்த்வலிங்காய நம:| ஹிரண்யாய நம:| ஹிரண்ய லிங்காய நம:| ஸுவர்ணாய நம:| ஸுவர்ணலிங்காய நம:| திவ்யாய நம:| திவ்யலிங்காய நம:| பவாய நம:| பவலிங்காய நம:| சர்வாய நம:| சர்வலிங்காய நம:| சிவாய நம:| சிவலிங்காய நம:| ஜ்வலாய நம:| ஜ்வலலிங்காய நம:| ஆத்மாய நம:| ஆத்மலிங்காய நம:| பரமாய நம:| பரமலிங்காய நம:|

ஏதத்ஸோமஸ்ய ஸுர்யஸ்ய ஸர்வ லிங்கஸ்தாபயதி பாணிமந்த்ரம் பவித்ரம்||

No comments:

Post a Comment

Hari Aum! Thank you so much for taking your time to leave a message.You can also email me at JOYFULSLOKAS at GMAIL dot COM.

Bhagavad Gita

Bhagavad Gita
If you don't find the sloka PDF attached and would like to have one, kindly email me (joyfulslokas at gmail dot com) your request.