ரோக நிவாரண ஸ்தோத்திரம்அச்யுதானந்த கோவிந்த நாமோச்சாரண பேஷஜாத்
நச்யந்தி ஸகல ரோக: ஸத்யம் ஸத்யம் வதாம்யஹம்

அச்யுதானந்த கோவிந்த விஷ்ணோ நாராயணாம்ருத
ரோகன்மே நாசயாசேஷேன ஆசு-தன்வன்தரே ஹரே

அச்யுதானந்த கோவிந்த விஷ்ணோ தன்வன்தரே ஹரே
வாஸுதேவாகிலானஸ்ய ரோகான் நாசாய நாசாய

ஸோமநாதம் வைத்யநாதம் தன்வன்தரிமதாச்வினௌ
ஏதான் ஸம்ஸ்மரத: ப்ராத: வியாதி: ஸ்பர்ச ந வித்யதே

Bhagavad Gita

Bhagavad Gita