நவக்ரஹ காயத்ரிசூரியன்

அச்வத்வஜாய வித்மஹே 
பாசஹஸ்தாய தீமஹி 
தன்னோ சூர்ய: ப்ரசோதயாத்

சந்திரன்

பத்மத்வஜாய வித்மஹே 
ஹேமரூபாய தீமஹி 
தன்னோ ஸோம: ப்ரசோதயாத்

அங்காரகன்

வீரத்வஜாய வித்மஹே 
விக்னஹஸ்தாய தீமஹி 
தன்னோ பௌம: ப்ரசோதயாத்

புதன்

கஜத்வஜாய வித்மஹே 
சுகஹஸ்தாய தீமஹி 
தன்னோ புத: ப்ரசோதயாத்

குரு

வ்ருஷபத்வஜாய வித்மஹே 
க்ருணிஹஸ்தாய தீமஹி 
தன்னோ குரு: ப்ரசோதயாத்

சுக்ரன்

அச்வத்வஜாய வித்மஹே 
தனுர்ஹஸ்தாய தீமஹி 
தன்னோ சுக்ர: ப்ரசோதயாத்

சனி

காகத்வஜாய வித்மஹே 
கட்கஹஸ்தாய தீமஹி 
தன்னோ மந்த: ப்ரசோதயாத்

ராகு

நாகத்வஜாய வித்மஹே 
பத்மஹஸ்தாய தீமஹி 
தன்னோ ராஹு: ப்ரசோதயாத்

கேது

அச்வத்வஜாய வித்மஹே 
சூலஹஸ்தாய தீமஹி 
தன்னோ கேது: ப்ரசோதயாத்

1 comment:

Hari Aum! Thank you so much for taking your time to leave a message.You can also email me at JOYFULSLOKAS at GMAIL dot COM.

Bhagavad Gita

Bhagavad Gita
If you don't find the sloka PDF attached and would like to have one, kindly email me (joyfulslokas at gmail dot com) your request.