ஸரஸ்வதீ த்வாதச நாம ஸ்தோத்ரம்


Sanskrit Version                          Meaning

|| அத ஸரஸ்வதீ த்வாதச நாம ஸ்தோத்ரம் ||

ஸரஸ்வதீ த்வியம் த்ருஷ்ட்வா வீணா புஸ்தக தாரிணீ
ஹம்ஸவாஹ ஸமாயுக்தா வித்யா தானகரீ மம

ப்ரதமம் பாரதீ நாம த்விதீயஞ் ச ஸரஸ்வதீ
த்ருதீயம் சாரதா தேவீ சதுர்த்தம் ஹம்ஸவாஹினீ

பஞ்சமம் ஜகதீக்யாதா ஷஷ்டம் வாகீச்வரி ததா
கௌமாரீ ஸப்தமம் ப்ரோக்தா அஷ்டமம் ப்ரம்மசாரிணீ

நவமம் புத்திதாத்ரீ ச தசமம் வரதாயினீ
ஏகாதசம் க்ஷுத்ரகண்டா த்வாதசம் புவனேச்வரீ

ப்ராஹ்ம்யா: த்வாதச நாமானி த்ரிஸந்த்யம் ய: படேன் நர:
ஸர்வ ஸித்திகரீ தஸ்ய ப்ரஸன்னா பரமேச்வரீ

|| இதி ஸரஸ்வதீ த்வாதச நாம ஸ்தோத்ரம் ஸம்பூர்ணம் ||

~  ஓம் ~

No comments:

Post a Comment

Hari Aum! Thank you so much for taking your time to leave a message.You can also email me at JOYFULSLOKAS at GMAIL dot COM.

Bhagavad Gita

Bhagavad Gita
If you don't find the sloka PDF attached and would like to have one, kindly email me (joyfulslokas at gmail dot com) your request.