Subrahmanya Stotram


By Adi Shankaracharya

Meaning

Tamil Version

Download PDF

नीलकण्ठ-वाहनं द्विषद्भुजं किरीटिनं
लोलरत्न-कुण्डल-प्रभाभिराम-षण्मुखम् |
शूल-शक्ति-दण्ड-कुक्कुटाक्षमालिका-धरं
बालमीश्र्वरं कुमारशैल-वासिनं भजे ॥
neelakaNTha-vAhanam dvishadbhujam kireeTinam
lolaratna-kuNDala-prabhAbhirAma-shaNmukham |
shoola-shakti-danDa-kukkuTAkshamAlika-dharam
bAlameeshwaram kumArashaila-vAsinam bhaje ||

वल्ली-देवयानिका-समुल्लसन्तमीश्र्वरम्
मल्लिकादि-दिव्यपुष्प-मालिका-विराजितम् |
झल्लरी-निनाद-शङ्ख-वादनप्रियं सदा
पल्लवारुणं कुमारशैल-वासिनं भजे ||
valli-devayAnikA-samullasantameeshwaram
mallikAdi-divyapushpa-mAlikA-virAjitam |
jhallari-ninAda-shankha-vAdanapriyam sadA
pallavAruNam kumArashaila-vAsinam bhaje

षडाननं कुंकुम-रक्तवर्णं महामतिं दिव्य-मयूर-वाहनम्
रुद्रस्य-सूनं सुर-सैन्य-नाथं गुहं सदा शरणमहं भजे ॥
shaDAnanam kumkuma-raktavarNam mahAmatim divya-mayoora-vAhanam
rudrasya-soonam sura-sainya-nAtham guham sadaa sharaNam aham bhaje

मयूराधि रूढं महावाक्य गूढं
मनोहारी देहं महाचित्त गेहम् |
महीदेवदेवं महावेद भावम्
महादेव बालं भजे लोकपालम् ||
mayUrAdhi rUDham mahAvAkya gUDham
manohAri deham mahAchitta geham
mahI devadevam mahA veda bhAvam
mahAdeva bAlam bhaje lokapAlam

No comments:

Post a Comment

Hari Aum! Thank you so much for taking your time to leave a message.You can also email me at JOYFULSLOKAS at GMAIL dot COM.

Bhagavad Gita

Bhagavad Gita
If you don't find the sloka PDF attached and would like to have one, kindly email me (joyfulslokas at gmail dot com) your request.