ஸரஸ்வதி ஸ்தோத்ரம்
ஸ்வேத பத்மாசனா தேவி ஸ்வேதபுஷ்போப சோபிதா
ஸ்வேதாம்பரதரா நித்யா ஸ்வேதகந்தானுலேபனா

ஸ்வேதாக்ஷசூத்ர ஹஸ்தா ச ஸ்வேதசந்தனசஞ்சிதா
ஸ்வேதவீணாதரா சுப்ரா ஸ்வேதாலங்காரபூஷிதா

வந்திதா ஸித்தகந்தர்வேரசிண்தா ஸுரதானவை:
பூஜிதா முனிபி: ஸர்வைரிஷிபி: ஸ்தூயதே ஸதா

ஸ்தோத்ரேணானேன தாம் தேவீம் ஜகத்தாத்ரீம் ஸரஸ்வதீம்
யே ஸ்மரந்தி த்ரிஸந்த்யாயாம் ஸர்வம் வித்யாம் லபந்தே தே

No comments:

Post a Comment

Hari Aum! Thank you so much for taking your time to leave a message.You can also email me at JOYFULSLOKAS at GMAIL dot COM.

Bhagavad Gita

Bhagavad Gita
If you don't find the sloka PDF attached and would like to have one, kindly email me (joyfulslokas at gmail dot com) your request.