ஸரஸ்வதி ஸ்தோத்ரம்
ஸ்வேத பத்மாசனா தேவி ஸ்வேதபுஷ்போப சோபிதா
ஸ்வேதாம்பரதரா நித்யா ஸ்வேதகந்தானுலேபனா

ஸ்வேதாக்ஷசூத்ர ஹஸ்தா ச ஸ்வேதசந்தனசஞ்சிதா
ஸ்வேதவீணாதரா சுப்ரா ஸ்வேதாலங்காரபூஷிதா

வந்திதா ஸித்தகந்தர்வேரசிண்தா ஸுரதானவை:
பூஜிதா முனிபி: ஸர்வைரிஷிபி: ஸ்தூயதே ஸதா

ஸ்தோத்ரேணானேன தாம் தேவீம் ஜகத்தாத்ரீம் ஸரஸ்வதீம்
யே ஸ்மரந்தி த்ரிஸந்த்யாயாம் ஸர்வம் வித்யாம் லபந்தே தே

Bhagavad Gita

Bhagavad Gita