நான்மறையாவும்

(Source: "Ellam Sivamayame" sung by Mr. K J Yesudas)

நான்மறையாவும் சிவநாதனை பாடும் - ஸ்ருதியோடு சங்கீதம் 
முறையோடு இறைவன் பாதம் பணியும் (நான்மறை)

தாய் மொழியென வந்தது சிவன் வாய்மொழியாகும்
தாழ் பணியும் மனங்களும் அவன் ஆலயமாகும் (2)
மூன்று தமிழ் திருநீரென நெற்றியில் தோன்றும்
மூன்று விழிகள் உலகெங்கும் அருள் ஒளி வீசும்
ஏழு வகை தோற்றங்களும் அவன் வடிவாகும் 
அருளாய் அமுதாய் நமை ஆள்கின்ற ஆண்டவன் (நான்மறை)

கலைவடிவின் தோற்றத்தில் சிவன் காட்டிய கலையே
கலையில் சிறந்த கலையென நிலை நாட்டிய கலையே (2)
கண் வழியே புகுந்து நெஞ்சில் நிறைநிட்ட கலையே
முக்கண்ணன் அவன் அங்க அசைவில் ஆனந்த கலையே
ஆதி சிவன் நடமாடும் அற்புத நிலையே
அருளாய் அமுதாய் நமை ஆள்கின்ற ஆண்டவன் (நான்மறை)

No comments:

Post a Comment

Hari Aum! Thank you so much for taking your time to leave a message.You can also email me at JOYFULSLOKAS at GMAIL dot COM.

Bhagavad Gita

Bhagavad Gita
If you don't find the sloka PDF attached and would like to have one, kindly email me (joyfulslokas at gmail dot com) your request.