பிரார்த்தனைப் பூக்கள்


மனம் அமைதியற்றுத் தவிக்கும்போது:

ஒன்றென்றிரு; தெய்வமுண்டென்றிரு 
உயர்செல்வமெல்லாம் அன்றென்றிரு; 
பசித்தோர்முகம்பார் நல்லறமுநட்பும் நன்றென்றிரு; 
நடு நீங்காமலே நமக்கிட்டபடியென்றென்றிரு;
மனமே! உனக்கே உபதேசமிதே. 
-பட்டினத்தார்


பிழை செய்து வருந்தும் போது:

கல்லாப் பிழையும் கருதாப் பிழையும் கசிந்துருகி
நில்லாப் பிழையும் நினையாப் பிழையும் நின் அஞ்செழுத்தைச்
சொல்லாப் பிழையும் துதியாப் பிழையும் தொழாப் பிழையும்
எல்லாப்பிழையும் பொருத்தருள்வாய் கச்சி ஏகம்பனே!
-பட்டினத்தார்

(Source: Tamil Magazine; 'பிரார்த்தனைப் பூக்கள் ')

No comments:

Post a Comment

Hari Aum! Thank you so much for taking your time to leave a message.You can also email me at JOYFULSLOKAS at GMAIL dot COM.

Bhagavad Gita

Bhagavad Gita
If you don't find the sloka PDF attached and would like to have one, kindly email me (joyfulslokas at gmail dot com) your request.