ஸ்ரீ கிருஷ்ண த்வாதசநாம ஸ்த்ரோத்ரம்


Sanskrit Version

Stotram Meaning

ஸ்ரீ கிருஷ்ண த்வாதசநாம ஸ்த்ரோத்ரம்

ஸ்ரீ க்ருஷ்ண உவாச-

கிம் தே நாமஸஹஸ்ரேண விஞாதேன தவார்ஜுன
தானி நாமானி விஞாய நர: பாபை: ப்ரமுச்யதே ||

ப்ரதமம் து ஹரிம் வித்யாத் த்விதீயம் கேசவம் ததா
த்ருதீயம் பத்மநாபம் ச சதுர்த்தம் வாமனம் ஸ்மரேத் ||

பஞ்சமம் வேதகர்ப்பம் து ஷஷ்டம் ச மதுசூதனம்
ஸப்தமம் வாஸுதேவம் ச வராஹம் சாஷ்டமம் ததா ||

நவமம் புண்டரீகாக்ஷம் தசமம் து ஜனார்தனம்
கிருஷ்ணமேகாதசம் வித்யாத் த்வாதசம் ஸ்ரீதரம் ததா ||

ஏதத்வாதசநாமானி விஷ்ணுப்ரோக்தான்யனேகச:
ஸாயம்ப்ராத: படேன்நித்யம் தஸ்ய புண்யபலம் ச்ருணு ||

சந்த்ராயணஸஹஸ்ராணி கன்யாதானசதானி ச
அச்வமேதஸஹஸ்ராணி பலம் ப்ராப்நோத்யஸம்சய: ||

அமாயாம் பௌர்ணமாஸ்யாம் ச த்வாதசயாம் து விசேஷத:
ப்ராத: காலே படேன்நித்யம் ஸர்வபாபை: ப்ரமுச்யதே ||

|| இதி ஸ்ரீகிருஷ்ணத்வாதசநாமஸ்தோத்ரம் ஸம்பூர்ணம் ||

~ ஓம் ~

No comments:

Post a Comment

Hari Aum! Thank you so much for taking your time to leave a message.You can also email me at JOYFULSLOKAS at GMAIL dot COM.

Bhagavad Gita

Bhagavad Gita
If you don't find the sloka PDF attached and would like to have one, kindly email me (joyfulslokas at gmail dot com) your request.