தேவி கவசம்
தேவி கவசம்
(வாராஹ புராணம்)

மார்கண்டேய உவாச
யத் குஹ்யம் பரமம் லோகே ஸர்வ ரக்ஷாகரம் ந்ருணாம்
யன்ன கஸ்ய சிதாக்யாதம் தன்மே ப்ரூஹி பிதாமஹ

ப்ரஹ்ம உவாச
அஸ்தி குஹ்யதமம் விப்ர ஸர்வ பூதோபகாரகம்
தேவ்யாஸ்து கவசம் புண்யம் தச்ருணுஷ்வா மஹாமுனே

ப்ரதமம் சைலபுத்ரீ ச த்விதீயம் ப்ரம்மசாரிணீ
த்ருதீயம் சந்த்ரகண்டேதி கூஷ்மாண்டேதி சதுர்தகம்

பஞ்சமம் ஸ்கந்தமாதேதி ஷஷ்டம் காத்யாயநீதி ச
ஸப்தமம் காலராத்ரீதி மஹாகௌரீதி சாஷ்டமம்

நவமம் ஸித்திதாத்ரீ ச நவதுர்கா ப்ரகீர்த்திதா:
உக்தான் ஏதானி நாமானி ப்ரம்மணைவ மஹாத்மனா (5)


அக்னினா தஹ்யமானஸ்து சத்ருமத்யே கதோ ரணே
விஷமே துர்கமே சைவ பயார்தா: சரணம் கதா:

ந தேஷாம் ஜாயதே கிஞ்சித் அசுபம் ரணஸங்கடே
நாபதம் தஸ்ய பச்யாமி சோகதுக்கபயம் ந ஹி

யைஸ்து பக்த்யா ஸ்ம்ருதா நூனம் தேஷாம் ருத்தி ப்ரஜாயதே
யே த்வாம் ஸ்மரந்தி தேவேசி ரக்ஷஸே தான்ன ஸம்சய:

ப்ரேத ஸம்ஸ்தா து சாமுண்டா வாராஹி மஹிஷாஸனா
ஐந்த்ரீகஜஸமாரூடா வைஷ்ணவீ கருடாஸனா

மாஹேச்வரீ வ்ருஷாரூடா கௌமாரி சிகிவாஹனா
லக்ஷ்மி: பத்மாஸனா தேவி பத்மஹஸ்தா ஹரிப்ரியா (10)


ச்வேதரூபதரா தேவி ஈச்வரி வ்ருஷவாஹனா
ப்ராஹ்மி ஹம்ஸஸமாரூடா ஸர்வாபரணபூஷிதா

இத்யேதா மாதர: ஸர்வா: ஸர்வயோக ஸமன்விதா:
நாநாபரணசோபாட்யா நாநாரத்னோபசோபிதா:

த்ருஷ்யந்தே ரதமாரூடா தேவ்ய: க்ரோதஸமாகுலா:
சங்கம் சக்ரம் கதாம் சக்திம் ஹலம் ச முஸலாயுதம்

கேடகம் தோமரம் சைவ பரசும் பாசமேவ ச
குந்தாயுதம் த்ரிசூலம் ச சார்ங்கமாயுதமுத்தமம்

தைத்யானாம் தேஹநாசாய பக்தாநாமபயாய ச
தாரயன்த்யாயுதாநீத்தம் தேவானாம் ச ஹிதாய வை (15)

நமஸ்தேஸ்து மஹாரௌத்ரௌ மஹாகோரபராக்ரமே
மஹாபலே மஹோத்ஸாஹே மஹாபயவினாசினி

த்ராஹி மாம் தேவி துஷ்ப்ரேக்ஷ்ய சத்ரூணாம் பயவர்தினி
ப்ராச்யாம் ரக்ஷத மாமைந்த்ரீ ஆக்னேயாமக்னிதேவதா

தக்ஷிணேவது வாராஹீ நைர்ருத்யாம் கட்கதாரிணீ
ப்ரதீச்யாம் வாருணீ ரக்ஷேத் வாயவ்யாம் ம்ருகவாஹினி

உதீச்யாம் பாது கௌமாரி ஐசான்யாம் சூலதாரிணீ
ஊர்த்வ ப்ரம்மாணி மே ரக்ஷேததஸ்தாத் வைஷ்ணவீ ததா

ஏவம் தச திசோ ரக்ஷேச்சாமுண்டா சவவாஹனா
ஜயா மே சாக்ரத: பாது விஜயா பாது ப்ருஷ்டத: (20)

அஜிதா வாம பார்ச்வே து தக்ஷிணே சாபராஜிதா
சிகாமுத்யோதினி ரக்ஷேதுமா மூத்நிர் வ்யவஸ்திதா

மாலாதரீ லலாடே ச ப்ருவோ ரக்ஷேத் யசஸ்வினி
த்ரிநேத்ரா ச ப்ருவோர்மத்யே யமகண்டா ச நாஸிகே

சங்கினி சக்ஷுஷோர்மத்யே ச்ரோத்ரயோத்வாரவாஸினி
கபாலௌ காளிகா ரக்ஷேத் கர்ணமூலே து சங்கரி

நாஸிகாயாம் ஸுகந்தா ச உத்தரோஷ்டே ச சர்சிகா
அதரே சாம்ருதகலா ஜிஹ்வாயாம் ச ஸரஸ்வதி

தந்தான் ரக்ஷது கௌமாரி கண்டதேசே து சண்டிகா
கண்டிகாம் சித்ரகண்டா ச மஹாமாயா ச தாலுகே (25)

காமாக்ஷி சிபுகம் ரக்ஷேத் வாச்சம் மே ஸர்வமங்களா
க்ரீவாயாம் பத்ரகாளி ச ப்ருஷ்டவம்சே தனுர்தரி

நீலக்ரீவா பஹிகண்டே நலிகாம் நலகூபரி
ஸ்கந்தயோ: கங்கினி ரக்ஷேத் பாஹு மே வஜ்ரதாரிணி

ஹஸ்தயோர் தண்டினி ரக்ஷேத்அம்பிகா சாங்குலீஷு ச
நகாச்சூலேச்வரி ரக்ஷேத் குக்ஷௌரக்ஷேத் குலேச்வரீ

ஸ்தனௌரக்ஷேன் மஹாதேவி மன சோகவினாசினி
ஹ்ருதயே லலிதாதேவி உதரே சூலதாரிணீ

நாபௌ ச காமினி ரக்ஷேத் குஹ்யம் குஹ்யேச்வரி ததா
பூதனா காமிகா மேட்ரம் குதே மஹிஷவாஹினீ (30)

கட்யாம் பகவதி ரக்ஷேஜ்ஜானுநீ விந்த்யவாசினி
ஜங்கே மஹாபலா ரக்ஷேத்சர்வகாமப்ரதாயினி

குல்பயோர் நாரஸிம்ஹீ ச பாதப்ருஷ்டே து தைஜஸீ
பாதாங்குலீஷு ஸ்ரீ ரக்ஷேத்பாதாதாஸ்தலவாஸினி

நகான் தம்ஷ்ட்ராகராலீ ச கேசாம்ச்சைவோர்த்வகேசினி
ரோமகூபேஷு கௌபேரி த்வசம் வாகீச்வரீ ததா

ரக்தமஜ்ஜாவ ஸாமாம்ஸான்யஸ்திமேதாம்ஸி பார்வதி
அந்த்ராணி காலராத்ரீச பித்தம் ச முகுடேச்வரி

பத்மாவதி பத்மகேசே கபே சூடாமணிஸ்ததா
ஜ்வாலாமுகி நகஜ்வாலாமபேத்யா ஸர்வஸந்திஷு (35)

சுக்ரம் ப்ரஹ்மாணி மே ரக்ஷேச்சாயாம் சத்ரேச்வரி ததா
அஹம்காரம் மனோ புத்திம் ரக்ஷேன்மே தர்மதாரிணீ

ப்ராணாபானௌ ததா வ்யானமுதானம் ச ஸமானகம்
வஜ்ரஹஸ்தா ச மே ரக்ஷேத்ப்ராணம் கல்யாணசோபனா

ரஸே ரூபே ச கந்தே ச சப்தே ஸ்பர்சே ச யோகினி
ஸத்வம் ரஜஸ்தமஸ்சைவ ரக்ஷேன்நாராயணீ ஸதா

ஆயூ ரக்ஷது வாராஹி தர்ம ரக்ஷது வைஷ்ணவி
யச: கீர்த்திம் ச லக்ஷ்மீம் ச தனம் வித்யாம் ச சக்ரிணீ

கோத்ரமிந்த்ராணி மே ரக்ஷேத்பசூன்மே ரக்ஷ சண்டிகே
புத்ரான் ரக்ஷேன்மஹாலக்ஷ்மீர்பார்யாம் ரக்ஷது பைரவி (40)

பன்தானம் ஸுபதா ரக்ஷேன்மார்கம் க்ஷேமகரீ ததா
ராஜத்வாரே மஹாலக்ஷ்மீர்விஜயா ஸர்வத: ததா

ரக்ஷாஹீனம் து யத்ஸ்தானம் வர்ஜிதம் கவசேன து
தத்ஸர்வம் ரக்ஷமே தேவி ஜயந்தி பாபநாசினி

பதமேகம் ந கச்சேத்து யதீச்சேச்சுபாத்மன:
கவசேனா வ்ருதோ நித்யம் யாத்ராயத்ரைவ கச்சதி

தத்ர தத்ரார்தலாபாச்ச விஜய: ஸார்வகாமிக:
யம்யம் சிந்தயதே காமம் தம்தம் ப்ராப்னோதி நிச்சிதம்
பரமைச்வர்யமதுலம் ப்ராப்ஸ்யதே பூதலே புமான்

நிர்பயோ ஜாயதே மர்த்ய: ஸம்க்ராமேஷ்வபராஜித:
த்ரைலோக்ய து பவேத்பூஜ்ய: கவசேனாவ்ருத: புமான் (45)

இதம் து தேவ்யா கவசம் தேவானாமபி துர்லபம்
ய: படேத்ப்ரயதோ நித்யம் த்ரிஸந்த்யம் ச்ரத்தயான்வித:

தைவி கலா பவேத் தஸ்ய த்ரைலோக்யேஷ்வபராஜித:
ஜீவேத் வர்ஷதம் ஸாக்ரமபம்ருத்யுவிவர்ஜித:

நச்யந்தி வ்யாதய: ஸர்வே லூதாவிஸ்போடகாதய:
ஸ்தாவரம் ஜங்கமம் சைவ க்ருத்ரிமம் சாபி யத்விஷம்

அபிசாராணி ஸர்வாணி மந்த்ரயந்த்ராணி பூதலே
பூசரா: கேசராச்சைவலஜாச்சோபதேசிக:

ஸஹஜா குலஜா மாலா டாகினி சாகினி ததா

அந்தரிக்ஷசரா கோரா டாக்கின்யச்ச மஹாபலா: (50)

க்ரஹபூதபிஸாசாஸ்ச யக்ஷகந்தர்வராக்ஷஸா:
ப்ரம்மராக்ஷஸவேதாலா: குஷ்மாண்டா பைரவாதய:

நச்யந்தி தர்சநாத்தஸ்ய கவசே ஹ்ருதி ஸம்ஸ்திதே
மாநோன்நதிர்பவேத் ராக்ஞஸ்தேஜோவ்ருத்திகரம் பரம்

யசஸா வர்த்தத்தே ஸோபி கீர்த்தி மண்டிதபூதலே
ஜபேத்ஸப்தசதீம் சண்டீம் க்ருத்வா து கவசம் புரா

யாவத்பூமண்டலம் தத்தே ஸசைலவனகானனம்
தாவத்திஷ்டதி மேதின்யாம் ஸந்ததி: புத்ர பௌத்ரிகீ

தேஹான்தே பரமம் ஸ்தானம் யத்ஸுரைரபி துர்லபம்
ப்ராப்னோதி புருஷோ நித்யம் மஹாமாயா ப்ரஸாதத: (55)

லபதே பரமம் ரூபம் சிவேன ஸ மோததே

இதி ஸ்ரீ வராஹ புராணே ஹரிஹர ப்ரம்ம விரசிதம் தேவி கவசம் ஸம்பூர்ணம்

~  ஓம் ~

No comments:

Post a Comment

Hari Aum! Thank you so much for taking your time to leave a message.You can also email me at JOYFULSLOKAS at GMAIL dot COM.

Bhagavad Gita

Bhagavad Gita
If you don't find the sloka PDF attached and would like to have one, kindly email me (joyfulslokas at gmail dot com) your request.